Adatkezelési tájékoztató

Pdf formátumban letölthető innen: https://ertekesitestamogatas.hu/files/adatkezelesi_tajekoztato_lelek_kalandok_bt.pdf
(Ha a letölthető pdf és a weboldalon olvasható szöveg eltér egymástól, a weboldalaon olvasható szöveg a mérvadó!)

1. A tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Lélek-Kalandok Bt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, hogy mindenki maga rendelkezzen a törvényi szabályozás keretei között a személyes adataival, továbbá megismerhesse ezek kezelésének rendjét, és tájékozódhasson az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról.
Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, és tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát.

2. Definíciók, fogalmak magyarázata

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
26. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
27. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név: Lélek-Kalandok Betéti Társaság (a továbbiakban „Adatkezelő”)

Székhely: 7100 Szekszárd, Bottyán-hegyi ltp. 17. 4/17
Cégjegyzékszám: 17-06-007309
Nyilvántartó bíróság: Tolna Megyei Bíróság
Bejegyzés kelte: 2017 július 10.
Adószám: 25997651-1-17
Elérhetőség: imre kukac ertekesitestamogatas.hu

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme:

Az Adatkezelő az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi az adatkezeléseit.
Ha a hozzájárulás önkéntes, az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, azok felhasználásának módjáról. Bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés.

Az adatközlők kötelessége a valóságnak megfelelő adatokat megadni, törekedve a pontosságra.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Weboldal segítségével történő adatkezelés eseten az adatkezelések a következő weboldalakra vonatkoznak:

www.ertekesitestamogatas.hu
www.tulokimre.hu
www.ertekesitesiszoveg.hu

Szerepkörök az online térben és a hozzájuk tartozó adatkezelések

Látogató: csak olvassa valamelyik honlapon található cikkeket

A tárhelyszolgáltató, a Web-server Kft. a saját adatvédelmi tájékoztatójában leírtak alapján kezeli a következő személyes adatait:” IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.” Ezekhez az adatokhoz a Lélek-Kalandok Bt. nem fér hozzá.
Ez az adatkezelés a honlap használatával automatikusan megtörténik.

Süti fájlok

A honlap rendeltetésszerű működésének céljából kis adatállományokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyezünk el a böngészésre használt eszközön. Ez bevett gyakorlat a nagyobb honlapok esetében. Technikailag a Facebook-képpont (más néven pixel) nem süti fájl, hanem egy kép, amely a honlap betöltődésekor letöltődik a látogató gépére és nem hagy semmilyen nyomot a látogató gépén. Logikailag viszont e témához tartozik, ezért itt írok róla.

Mik azok a süti fájlok?

A süti fájlok kisebb szöveges állományok, amelyek a böngészés során kerülnek elhelyezésre az adott számítógépen vagy mobileszközön. Ennek az állománynak köszönhetően a webhely egy bizonyos időtartamra elmenti a látogató viselkedésére és preferenciáira vonatkozó információkat (mint például a felhasználónév, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítéssel kapcsolatos beállítások). Azaz a következő látogatás, ill. böngészés alkalmával már nem kell ezeket az adatokat megadnia vagy beállítania.

Hogyan használjuk a süti fájlokat?

A honlapok a sütiket anonim, honlaplátogatással kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésére, felhasználói beállítások mentésére, hirdetések testreszabására használják, valamint a honlap működéséhez szükségesek. A sütik csak a feltüntetett célokat szolgálják, más egyébre nem lesznek alkalmazva.

Hogyan ellenőrizhetők a süti fájlok?

A süti állományokat bárki saját belátása szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti . Törölhető a számítógépen tárolt összes süti, valamint a böngészők többsége esetében beállítható, hogy azok ne engedélyezzék a sütik mentését. Ebben az esetben azonban újra módosítani kell a beállításokat minden látogatás alkalmával, ill. előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem fognak működni.

A sütiket a böngészők beállítás menüpontjaiban nézheti meg vagy törölheti. A leggyakoribb böngészőkben így éri el:

Opera: Beállítások/Adatvédelem és biztonság/Sütik
Chrome: Beállítások/Speciális/Adatvédelem és biztonság/Tartalombeállítások/Az összes cookie- és webhelyadat megtekintése
Chrome: Beállítások/Speciális/Adatvédelem és biztonság/Böngészési adatok törlése
Firefox: Beállítások/Adatvédelem és biztonság/Sütik és oldaladatok/Adatok kezelése
Firefox: Beállítások/Adatvédelem és biztonság/Sütik és oldaladatok/Adatok törlése
Ha a teljes számítógépét szeretné sütimentessé tenni, akkor a CCleaner nevű ingyenes programot ajánljuk.

Milyen sütiket használunk?

A sütik használatának alapjai:
a honlap működéséhez szükségesek
vagy a Lélek-Kalandok Bt. jogos érdekének érvényesítése: a cég értékesítésének és marketingtevékenységének elősegítése céljából.

1. Típus: Elemzés

Elnevezés: Google Analytics

Cél: Webhelyhasználattal kapcsolatos anonim statisztikai adatok gyűjtése

Érvényesség: maximum 24 hónap

Cím: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

További info: További információk az adatvédelemmel kapcsolatban itt találhatók, míg a sütik elutasításához szükséges kiegészítőt itt töltheti le.

2. Típus: Közösségi

Elnevezés: Facebook

Cél: Like és megosztás gombok a blogon + hozzászólások mechanizmusa

Érvényesség: 90 nap

Cím: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

További info: További információk az adatvédelemmel kapcsolatban itt találhatók, míg a sütiket itt utasíthatja el.

3.Típus: Közösségi / Remarketing

Elnevezés: Facebook Pixel (Ez nem süti, hanem képpont, részletesen lásd e tájékoztató elején).

Cél: Felhasználó azonosítása a Facebook reklámhálózatán belül, reklámok célzása a felhasználó tevékenysége alapján (remarketing)

Érvényesség: 90 nap

Cím: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

További info: További információk az adatvédelemmel kapcsolatban itt találhatók, míg a sütiket itt utasíthatja el.

4.Típus: Közösségi

Elnevezés: Addtoany

Cél: Megosztási lehetőség nyújtása a felhasználó részére

Érvényesség: 365 nap

Cím: https://addtoany.com – postai cím nem elérhető

További info: https://addtoany.com/privacy

5.Típus: Közösségi

Elnevezés: Youtube

Cél: Videók futtatása a honlapon

Érvényesség: 13 hónap

Cím: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

További info: További információk az adatvédelemmel kapcsolatban itt találhatók, míg a sütik elutasításához szükséges kiegészítőt itt töltheti le.

Látogató, aki kommentel

Kezelt adatok köre: Facebookon használt név és (ha van, profilkép)
Az adatkezelés alapja: Az érintett hozzájárulása (amit a kommenteléssel valósít meg).
Az oldalakon a WordPress nyújtotta kommentelési lehetőséget kikapcsoltuk. Kommentelni csak a Facebook rendszerén belül tud. Ez esetben a weboldal csupán megjelenítési felületet biztosít a hozzászólásnak, azt valójában a Facebook kezeli.

Feliratkozó, aki a Messengerben kér értesítést

Ebben az esetben az alkalmazott technikai megoldást két cég üzemelteti (és mindkettő megfelel a GDPR-nek): a Facebook és a Manychat.
Ez az ún. chatbot. Több chatbotot üzemeltet a Lélek-Kalandok Bt. A chatbotra való fel- és leiratkozás egyedileg, külön-külön történik chatbotonként.
A „Küldés a Messengerbe” gombra kattintva az történik, hogy bekerül a Manychat rendszerébe a Facebookon található nyilvános profilja. Amíg le nem iratkozik, addig megkapja a blogon újonnan megjelent cikkeket és küldhetek reklámot is szolgáltatásaimról, termékeimről.
A kezelt adatok köre: a Manychat rendszerében látszik a Facebookon megadott neve, profilképe, a neme és hogy mikor iratkozott fel. Ezek a leiratkozás után is megmaradhatnak, de üzenetet küldeni nem tudok.

Feliratkozó, aki feliratkozik a hírlevéllistára

Több hírlevéllistát használ a Lélek-Kalandok Bt. Ezekre külön-külön és együttesen is feliratkozhat.
Kezelt személyes adatok köre: Név és email cím. (Nem ellenőrizzük, hogy valósak-e. Célszerű, ha legalább az email cím valós, különben nem fogja megkapni a leveleinket.)
Ezeket az adatokat a leiratkozásig kezeljük, utána a Listamester rendszere törli.
Bizonyos mértékű inaktivítás után (5 egymás után meg nem nyitott levél) a Listamester automatikusan leveszi a nevet és az email címet a listáról és törli az adatokat.
Minden kiküldött emailben van leiratkozási link, arra való kattintással bármikor leiratkozhat. Ha több listára van feliratkozva, leiratkozhat külön-külön, de az összesről is.
A kiküldött emailek tartalmazhatnak reklámot is a cég termékeiről, szolgáltatásairól.

Aki jelentkezik valamelyik pszichodráma csoportunkba vagy valamilyen tréningünkre

Kezelt személyes adatok köre: név, email cím és telefonszám.

Ezeket az adatokat leiratkozásig kezeljük, ha nem a jelentkező nem vesz részt a tréningen vagy csoporton. Ha résztvevővé válik, akkor további, számlázási adatokat is kérünk be és azokat az ott leírt módon kezeljük.

Ha emailt küld

Az itt leírtak az imre kukac ertekesitestamogatas pont hu címre vonatkoznak.
Ebben az esetben a kezelt adatok köre az emailcíme és (ha megadja) a neve. Illetve bármilyen személyes adat (pl. telefonszám), amely a kommunikáció során szükségessé vált és megadta. Az emailt a Web-Server, mint tárhelyszolgáltató által biztosított rendszerben tároljuk.
Megőrzési idő: az általános elévülési idő, ami 5 év (az utolsó levél dátumától számítva), kivéve, ha a levelezés valamilyen szerződés vagy anélküli megbízás teljesítéséhez kapcsolódik, amelyről a Lélek-Kalandok Bt. számlát bocsátott ki. Ebben az esetben a mindenkori adózási/számviteli jogszabályokban leírt iratmegőrzési időig megőrizzük a levelezést, mint a teljesítést alátámasztó bizonyítékot.

Ha a Webuni felületén vásárol

A kezelt adatok köre: név.
Az adatkezelés alapja: szerződés teljesítése.
Ebben az esetben a Webuni Kft. az adatkezelő, a Lélek-Kalandok Bt. csak adatfeldolgozó. (És nem is tudja módosítani az adatokat) Így az adatok törlését a Webunitól kérheti.

Ha valamelyik weboldalon vásárol és bankkártyával fizet

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, adószám
Az adatkezelés alapja: szerződés teljesítése és törvényi kötelezettség
Adatkezelő ebben az esetben a Lélek-Kalandok Bt. Adatfeldolgozók a Számlázz.hu és az OTP Simple, ami a kártyás fizetést biztosítja.
Az adatok megőrzése a mindenkori adózási/számviteli jogszabályok szerinti határidőig történik.

Ha valamelyik weboldalon vásárol és átutalással vagy BB pénztári befizetéssel fizet

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, adószám és email cím.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése és törvényi kötelezettség
Adatkezelő ebben az esetben a Lélek-Kalandok Bt. Adatfeldolgozók a Számlázz.hu és a Budapest Bank.
Az adatok megőrzése a mindenkori adózási/számviteli jogszabályok szerinti határidőig történik.

Szerepkörök az offline térben és a hozzájuk tartozó adatkezelések

Telefonbeszélgetés

Ez a pont +36 20 6100 260 telefonszámra vonatkozik
Kezelt adatok köre: név és telefonszám. Ezt folyamatos kapcsolat esetén a Bt. egyik telefonjában tároljuk. Ha a kapcsolat nem folyamatos, akkor csak a szám marad ott a hívásnaplóban, név nélkül.
Jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése.
A telefont PIN-kóddal és képernyőzárral védjük, így illetéktelen nem férhet hozzá az adatokhoz.
Törlése: az érintett kérésére.

Pénzügyi Szolgáltatásközvetítő hatósági képzésen való részvétel

Ezt a képzést a Pannon Oktatási Központ megbízásából tartja a Bt. munkatársa.
Az érintett személyes adatok: név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, adóazonosító jel, lakcím, telefonszám, email cím.
Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése
A Lélek-Kalandok Bt itt adatfeldolgozó. Az adatkezelő a Pannon Oktatási Központ Kft. A gyakorlatban a Lélek-Kalandok Bt. munkatársa csak a képzéshez szükséges dokumentáció (pl. képzési szerződés) kitöltésében segít, utána a csoport teljes anyagát legkésőbb a következő munkanapon postázza a Pannon Oktatási Központ részére.
Kezelt személyes adat: email cím
Az adatkezelés alapja: az érintett hozzájárulása
A Lélek Kalandok Bt. mindaddig kezelheti a résztvevő email címét, ameddig az hozzájárul. A hozzájárulás az oktatási anyag és marketing anyagok elküldésére vonatkozik.

A Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány megbízásából tartott workshop

Az érintett személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, lakcím, gyermekek száma
Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése
Ebben az esetben a Lélek-Kalandok Bt. adatfeldolgozó, a Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány az adatkezelő.
A gyakorlatban a workshop jelenléti íveit, a workshop során kitöltött kérdőíveket átadjuk az Alapítványnak és az kezeli tovább, saját Adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

5. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

Az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név: Web-server Kft.
Cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás a honlapok számára.

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Tevékenység: Hírlevélküldő rendszer üzemeltetése (ww.listamester.hu)

Név: KBOSS.hu Kft
Cím: 1031 Bp. Záhony u. 7.
Tevékenység: számlázás és bankkártyás fizetés biztosítása (www.szamlazz.hu)

Név: OTP Mobil Kft.
Cím: 1093 Bp. Közraktár u. 30-32
Tevékenység: bankártyás fizetés biztosítása

Név: Budapest Bank Zrt.
Cím: 1138 Bp. Váci út 193.
Tevékenység: bankszámlavezetés

Név: Facebook
Cím: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Tevékenység: Hirdetési felület biztosítása, megosztási és “lájkolási” lehetőség biztosítása (bizonyos esetekben a FB minősül adatkezelőnek).

Név: Manychat
Cím: 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, United States
Tevékenység: chatbot működtetése
Ha nem tudja, mi az, olvassa el ezt a cikkemet: https://ertekesitestamogatas.hu/chatbot-keszites/
A felhasználók személyes adataihoz hozzáférők listája:
–az Adatkezelő munkatársai;
–a fentiekben meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
–egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
5.2 Egyéb esetben a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
5.3 Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

6. Személyes adatok tárolásának módja, biztonság

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő, modern technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes folyamatára kiterjedően. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá a technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles az adatokat díjmentesen visszaállítani.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben.
Az ebből fakadó károkat elkerülendő, az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Az Adatkezelő az elérhető legmodernebb titkosítási protokollokat használja az érzékeny adatok továbbítása során.

Az Adatkezelő csak a lehető legszűkebb körnek engedélyezi a számítástechnikai rendszereihez és más adatmegőrzési eszközeihez való hozzáférést. Ezen eszközök fizikailag csak a szolgáltató székhelyén vagy a szervereit üzemeltető cégeknél találhatóak, így mások számára az adatok fizikailag hozzáférhetetlenek. Bár a szervereket üzemeltető cégek munkatársai elvben hozzáférhetnek az adatokhoz, ez számukra jogilag tiltott, és a gyakorlatban nem fordul elő.

7. Felhasználói jogok és jogorvoslati lehetőségek

A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási igényüket.
a.)Hozzáférés a személyes adatokhoz
A felhasználó jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosult hozzáférést kapni a következőkhöz: mi az adatkezelés célja, milyen adatokat kezelünk, kinek továbbítottuk az adatait, meddig kezeljük az adatokat, milyen jogosultságok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben.

b.)Helyesbítéshez való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

c.)Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
–a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
–az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt az érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
–partnerünk tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
–a személyes adatokat jogellenesen kezeltük.

d.)Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha az érintett úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést. Ha jogalap nélkül kezelünk személyes adatot, törlés helyett a korlátozást is kérheti az érintett. Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e.)Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Érintett tiltakozhat a személyes adataik kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

f.)Adathordozhatóság
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g.)Automatizált döntéshozatal
A felhasználó jogosult tiltakozni az ellen, hogy alanya legyen kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;

Panasz benyújtása
Ha a felhasználónk úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, ügyfélszolgálatunkra tudja elküldeni panaszát:_imre kukac ertekesitestamogatas pont hu, melyre 30 napon belül kötelesek vagyunk válaszolni.
A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett módosítsa. Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.ertekesitestamogatas.hu weboldalon.

Az adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

Pdf formátumban letölthető innen: https://ertekesitestamogatas.hu/files/adatkezelesi_tajekoztato_lelek_kalandok_bt.pdf